Slovak Upbringing, Lesson Nr. 1

Zora Vachova

Zora Vachova - Slovak Upbringing, Lesson Nr. 1
Slovenská výchova, 1. lekcia