Parazit

Igor Ďurišin

Igor Ďurišin - Parazit
koláž v linoryte, 1977